^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Członkowie

Rozdział III CZŁONKOWIE § 8 Statutu

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mająca obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy • akceptują cele Stowarzyszenia, • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, • są nie karani na podstawie prawomocnych wyroków Sądów w sprawach karnych, • posiadają dobrą opinię, • złożą deklarację członkowską.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna jeżeli akceptuje cele Stowarzyszenia, złoży deklarację członkowską i zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Rights Reserved.